Conformitat normativa

 

LLAR D´INFANTS PI DE L´SNOOPY

CONFORMITAT DE LA NORMATIVA DEL CENTRE

Jo en/na...........................................................................................................................

Amb el D N I..................................pare, mare del alumne........................................

Afirma conèixer i acceptar la normativa del centre així com les conseqüències que se’n poguessin derivar en el cas de no ser respectades.

Com a normes més important destaquem :

- respectar l’horari d’entrada i de sortida

- avisar sempre, de qui ve a recollir els nens

- autorització + recepta per administrar medicació

- pagament íntegra de tot el curs ( setembre / juliol )

En acceptació de la normativa,

Viladecans, ............., de..................................20........

Signat


Autorització dret d'imatge

Autorització per l’ús del dret d’imatge de l’alumne

Per tal de fer bé les coses us demanem la vostra participació una vegada més.

 

En na....................................................................amb DNI............................

Autoritzo que la imatge del meu fill/a...............................................................

pugui aparèixer en fotografies i/o filmacions d´activitats escolars,organitzades

pel centre docent en les pàgines web del centre, filmacions destinades a difusió

pública no comercial o publicacions d´àmbit educatiu

 

 

 

Viladecans ,a...............d.............................de 20...................

Autorització sortides

Jo en…………………………………………………………………….....pare/mare del alumne…………………………………………………………………………………...

 

de la classe dels/les…………………………………………………………………

Amb el DNI………………………………………………….. Autoritzo al meu fill /a  a gaudir de totes les activitats que es facin fora de  la Llar D´ Infants – PI DE L´ SNOOPY - duran el curs ...........................

Prèviament a la sortida us demanarem el vostre consentiment.

Data ................................................................................................

 

Signatura :

Autorització de medicaments

AUTORITZACIÓ DE MEDICAMENTS ( EN CAS DE NECESSITAT )

 

JO EN / NA ........................................................................

PARE/ MARE DEL ALUMNE ......................................................

AMB EL D N I ........................................... AUTORITZO AL PERSONAL DE LA LLAR, A ADMINISTRAR EL MEDICAMENT:

..................................................................................

EN LA QUANTITAT DE.............................CC

A L´HORA ..................................................... h.

DEL DIA ............................................ AL ....................................................

CAL NEVERA :           SI                       NO

 

CAL PORTAR-LO AMB LA DOSI EXACTA EN UNA XERINGA.

 

SIGNAT :

 

CAL ADJUNTAR LA RECEPTA MÈDICA.

 


Idiomes

Catalan English French Italian Portuguese Spanish

Cerca en la pàgina

Visitants

Hi ha 216 convidats i cap membre en línia