Projecte educatiu

“La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. L’acció educativa ha de permetre el desenvolupament afectiu, el creixement personal dels infants, la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, el descobriment de l’entorn, de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, perquè actuïn cada vegada d’una manera més autònoma; la possibilitat d’experimentar, de relacionar-se i de comunicar-se amb les altres persones, infants i persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació i de respecte al principi de no-discriminació.”

101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil.

Funcions de la llar
envers els nens i nenes

  • Acompanyar l’infant en el seu desenvolupament integral (psicomotor, socioafectiu, autonomia personal) des del respecte al propi ritme de cadascú i entenent l’infant com un subjecte únic i capaç.
  • Facilitar als infants oportunitats i situacions d’aprenentatge significatiu, partint dels propis interessos, de manera globalitzada i vivencial, tenint en compte les tres àrees: Descoberta d’un mateix i dels altres; Descoberta de l’entorn; i Comunicació i Llenguatges.

Funcions de la llar
envers la familia

  • Acompanyar i donar suport a la família en la criança i educació de llurs fills i filles, entenent l’educació dels infants escolaritzats a la llar com una tasca compartida i respectant la família com a primer agent socialitzador i educatiu de l’infant.
  • Establir un vincle de confiança que afavoreixi la comunicació en referència al procés de desenvolupament de l’infant, facilitant que la resposta a les seves necessitats sigui òptima.
  • Contribuir en la garantia de coherència educativa entre família i centre, a través del diàleg, el consens i el respecte mutus.

Procés de familiarització

L’arribada d’una família per primer cop a l’escola és un moment carregat d’emocions i sentiments, de vegades contraposats per a tots i totes. Deixar l’infant a la llar pot ser, de vegades, dolorós. Per l’infant, separar-se del que ha estat el seu adult de referència des del naixement, és una situació complexa.

Parlem de familiarització per referir-nos al procés per el qual l’infant-família i l’escola arriben a establir un vincle de confiança que permet viure amb tranquil·litat i de manera positiva la separació durant la jornada, així com les diferents experiències que es viuran a la llar.

Aquest procés serà diferent per a cada infant i per a cada família. Es possible que sigui un període marcat per canvis en la son, plors, inclús dècimes de febre o trastorns intestinals com diarrea. L’acompanyament de l’infant en aquest període serà clau per a avançar positivament en el procés.

Què proposem?

És fonamental que sempre us acomiadeu de l’infant i que mai marxeu d’amagat. D’aquesta manera, afavorim que progressivament l’infant entengui que ara dieu adéu però després el vindreu a buscar.

Una assistència regular i continuada afavorirà la familiarització de l’infant amb el centre, el grup i els adults que en tenen cura.